Despre platformă

I. SCURTĂ DEFINIȚIE

Platforma „Valori Românești” reprezintă un pachet complex de programe cu statut comunitar (de suport, asistență, consiliere și într-ajutorare socio-profesională în carieră), destinate în special tinerilor din mediul educațional sau proaspeților absolvenți, care integrează și utilizează diverse tipuri, metode și strategii profesionale (științifice și aplicative) din gama următoare:

 1. marketing (profesional, cultural, academic, personal, comunitar/ social)
 2. branding (aferent muncii, experienței, operei și portofoliului),
 3. normative legislative, cutume și practici profesionale din diverse segmente socio-economice din România și din Occident aferente procedurilor de validare/ acreditare/ certificare (a persoanei, operei, muncii, experienței profesionale și expertizei),
 4. practici de management strategic de tipul „elevator” adaptat domeniului economic, educațional, profesional, cultural, social, antreprenorial și de carieră,
 5. proiectarea, dezvoltarea și managementul carierei,
 6. PR, imaginea de sine (personală, profesională) și promovarea directă pe baze meritocratice a persoanei în rețelele de high-life potrivite ale societății actuale (rețele economice și de afaceri, culturale, diplomatice, instituționale, academice etc.).

Platforma „Valori Românești” este fondată și coordonată de Multicultural Business Institute, lansată în toamna anului 2016 în spațiul universitar din Cluj-Napoca și extinsă apoi (în perioada 2017-2022) în mediile universitare din alte orașe ale țării.

II. MISIUNE

Platforma „Valori Românești” s-a născut pentru a:

 • descoperi tineri de valoare din mediul educațional (universitar în special) românesc, pe care să îi consilieze în alegerea  (pentru studiile, aplicațiile, practica profesională și cercetările lor școlare) unor subiecte cu cât mai mare impact  pentru societatea noastră (și pentru cariera lor) pe care să le realizeze în parteneriat cu profesorii, facultățile și școlile doctorale unde studiază precum și cu mediile aplicative (fabrici, laboratoare, ateliere, cabinete, clinici, magazine, centre, instituții publice de orice tip, românești sau străine) de la care să preia experiențe, informații, studii de caz, metode, strategii, modele (etc.) adaptate prezentului și realităților din mediul socio-economic românesc, de așa natură încât să fie concomitent utile tuturor participanților: 1) realizatorului proiectului/ aplicației (pentru carieră și viață), 2) unității furnizoare a resurselor (pentru formarea unui potențial angajat, dar și pentru propria dezvoltare și parteneriatul cu mediul academic) și, respectiv 3) mediului școlar pentru diseminarea informației către ceilalți studenți, pentru ridicarea nivelului de performanță a curriculelor și pentru sporirea expertizei aplicative a cadrelor didactice. 
 • facilita accesul tinerilor și facultăților la medii de expertiză cât mai înaltă (în care nu ar putea avea acces doar pe cont propriu sau față de care nu sunt construite punți de colaborare și transfer de resurse – umane, tehnologice, informaționale, materiale, financiare etc.) expertiză necesară realizării acestor proiecte sau stagiilor de calificare/ practică profesională și mai ales obținerii de rezultate superioare valoric și utilitar în special pentru mediile: socio-profesional, educațional, cultural, tehnico-științific din România.
 • acredita, valida, certifica și legitima produsele finale ale activității tinerilor (puse în special sub formă de cărți/ manuale/ ghiduri cu statut educațional, științific și profesional), astfel încât acestea să aibă dreptul, nivelul și calitatea de a fi receptate și utilizate în mediile educaționale (în calitate de curricule școlare, manuale, ghiduri, suporturi de curs) și în mediile socio-economice cărora le sunt destinate rezultatele și unde se află potențialii beneficiari (persoane, organizații, instituții, firme, ONG-uri etc.)
 • ajuta tinerii în ridicarea nivelului de dezvoltare profesională și personală, să îi îndrume în carieră și în viață, facilitând ajungerea lor în mod meritocratic și vocațional în pozițiile socio-profesionale cât mai înalte pe care le merită, de unde să aibă optimul de șanse (și resurse) de a produce o schimbare pozitivă în societatea noastră precum și să atingă nivelul optim de împlinire și satisfacție proprie.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați pct. IV de mai jos, precum și următoarele pagini:

http://www.valori.mcb-institute.org/ce-va-oferim/

http://www.valori.mcb-institute.org/cum-te-inscrii/

 

III. VALOAREA PLATFORMEI (DOBÂNDITĂ PÂNĂ ACUM)

Până în prezent, echipa Platformei „Valori Românești” s-a străduit în 8 ani de activitate să-și depășească țelul fondator, între altele, reușind să contribuie la următoarele performanțe:

 • să implice 237 de realizatori principali (și autori)participanți (cercetători, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, scriitori) + câteva zeci de colaboratori și auxiliari; 137 de profesori coordonatori sau tutori ai programelor de cercetare-dezvoltare-inovare și creație
 • să ajute (prin proceduri de consiliere, marketing academic și personal, branding profesional și management al carierei) peste 160 de tineri de valoare în a-și găsi locul potrivit în mediile socio-profesionale și economice din România, pe baze meritocratice, de portofoliu și de vocație
 • să sprijine 29de programe de cercetare-dezvoltare-inovare ale tinerilor din mediile universitare
 • să treacă prin procedurile de validare, acreditare, legalizare, certificare peste 140 de volume cu statut științific, profesional sau cultural dintre care 97 sunt de nivel CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice), cuprinzând rezultate utile mediilor socio-economice și profesionale din România
 • să creeze o rețea de implicare academică formată din peste 30de instituții și personalități (facultăți, școli doctorale, profesori universitari, institute de cercetare-dezvoltare-inovare, centre și instituții publice culturale etc.), peste 70 de parteneri business (organizații patronale, camere de comerț străine, asociații profesionale, firme românești și străine din Transilvania), 31 parteneri din mediul diplomatic (ambasadori, consuli, institute culturale străine), 42 parteneri comunitari (instituții publice, organizații studențești, ONG-uri comunitare și culturale etc.), toate acestea în calitate de susținători ai promovării tinerilor și rezultatelor activității lor.
 • să atragă 129 de finanțatori și 67 sponsori de diverse statute: instituții publice românești, organizații de afaceri (românești și străine), consulate străine, ONG-uri comunitare, persoane fizice.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați următoarele pagini:

https://www.valori.mcb-institute.org/palmares-sezoanele-i-x/

https://mcb-institute.org/academia/

https://mcb-institute.org/business/

https://mcb-institute.org/cultural-2/

https://mcb-institute.org/communitary/

https://mcb-institute.org/sponsors/

 

IV. FAZELE DESFĂȘURĂRII OPERAȚIUNILOR ȘI PROCEDURILOR

 1. Operațiuni destinate persoanei

a) Proiectarea viziunii de dezvoltare și promovare profesională: constă într-un ansamblu de mai multe sesiuni de consiliere care includ aspecte privind:

 • marketing și branding personal, profesional și academic/cultural
 • managementul carierei (inclusiv proiectarea strategiilor și planului de carieră)
 • realizarea CV-ului, memoriului de activitate, scrisorilor de prezentare, de finanțare/ sponsorizare, a cererilor de candidatură la burse, programe masterale/ doctorale (etc.) precum și a altor documente de prezentare publică a valorii personale și socio-profesionale
 • marketingul și brandingul operei: determinarea procedurilor specifice de obținere a celor mai înalte nivele de acreditare/ validare/ recunoaștere profesională, academică, științifică, profesională (după caz și necesități) a operei în raport cu obiectivele de viitor ale autorului și mediile sociale, profesionale, economice unde dorește să acceadă
 • proiectarea strategică, realizarea documentelor (și a altor aspecte necesare) urmate de consilierea și asistența la implementare, pentru campaniile privind obținerea job-ului dorit (la organizația aleasă de candidat), a poziției socio-profesionale vizate, a resurselor necesare și parteneriatelor utile cu alte entități corespunzătoare (persoane, organizații private, instituții publice) din orice domeniu (educațional, științific, tehnologic, cultural, diplomatic, economic, social etc. etc.) din România și din străinătate.

 b) Procedura de validare profesională/ culturală/ științifică/ academică a persoanei, experienței și valorii muncii, care constă în parcurgerea următoarelor etape procedurale:

 1. ședințele de consiliere privind managementul carierei în cadrul căreia se vor identifica oportunitățile optime pentru realizarea internshipului, voluntariatului sau practicii, pentru obținerea vechimii (profesionale sau științifice), realizarea expertizei și experienței de profil, cultivarea unui sistem de suport profesional și a unei rețele de promovare personală în mediile de carieră vizate pentru viitor
 2. realizarea dosarului personal privind documentația juridică și administrativ-profesională specifică
 3. obținerea suportului, asistenței și tutoriatului (coaching-ului) din partea Multicultural Business Institute (MBI) și a rețelei lui de organizații și profesioniști, precum și implicarea efectivă a tânărului în realizarea activităților specifice cf pct 1 de mai sus, pentru perioada vizată/ dorită

 2. Operațiuni destinate programului 

 • Procesul de preselecție a programelor și a realizatorilor pentru sezonul respectiv (pentru situația în care un finanțator alocă resursele pentru un proiect cu o temă anume aleasă de el)
 • Facilitarea interacțiunii cu mediile aplicative (de unde realizatorul va culege expertiza concretă pe care o va integra în programul propriu: medii de afaceri, medii comunitare, diverse sectoare profesionale, mediul instituțional public, mediul diplomatic etc. – românești sau străine)
 • Facilitarea relației cu mediul academic (universitățile și institutele partenere) cu scopul integrării programului în agenda universitară și implicării tutoriatului experților acestui mediu pentru realizator și program, în vederea derulării următoarelor procese:
  1. rafinarea științifică a expertizei culese de realizator în forma brută din mediile aplicative de la faza 2);
  2. operarea transferului acestei expertize prelucrate către mediul educațional spre beneficiul prezentelor și viitoarelor generații de studenți preum și a sporirii valorii profesionale a curriculei școlare;
  3. validarea academică a muncii de cercetare-dezvoltare-inovare precum și a rezultatelor realizatorului în cadrul programului;
 • Organizarea și punerea în aplicare a strategiilor de asistență și suport oferit realizatorilor pe parcursul derulării programului (în mod personalizat pentru fiecare program și realizator în parte);
 • Proiectarea și implementarea procedurilor sau campaniilor pentru obținerea resurselor financiare, tehnologice, logistice, materiale etc. necesare bunei derulări a programului (în mod personalizat pentru fiecare program și realizator în parte);
 • Supravegherea întregului proces de derulare a programului cu scopul de a ajuta realizatorul și toate părțile implicate, în vederea obținerii unor rezultate finale cât mai valoroase și utile în societate precum și pentru îndeplinirea condițiilor solicitate de finanțatori

3. Operațiuni destinate rezultatelor finale ale programului

Acestea presupun parcurgerea procedurilor de validare, acreditare, atestare a rezultatelor și a realizatorilor programului, precum și a procedurilor privind protejarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială derivate din program.

a) Procedurile de validare și de branding al operei

 • depunerea diligențelor pentru obținerea de referințe științifice/ profesionale/ culturale (după caz) de la specialiștii și organizațiile/ instituțiile acreditate. Multicultural Business Institute (MBI) nu garantează și nu face lobby pentru obținerea referințelor sau unui anumit nivel al validării; acesta este dat de valoarea propriu-zisă a operei și de îndeplinirea condițiilor specifice (legale, normative, cutumiare, procedurale etc). Din experiența zecilor de proiecte derulate în ultimii ani, am reușit ca 100 % din dosarele care au trecut prin filtrul de selecție și s-au calificat (în cadrul procedurilor MBI) pentru acreditări, le-au și primit.
 • realizarea procedurii de validare, a dosarului specific și eliberarea (la cerere) a certificatului de validare/ acreditare
 • obținerea de prefețe și recenzii (de la specialiștii acreditați, colaboratori ai MBI sau terți vizați/ doriți de autor sau necesari obiectivelor lui viitoare de carieră și viață)
 • realizarea prezentării de autor (din partea departamentului de Marketing al MBI – la cerere)
 • realizarea de coperți personalizate.

b) Editarea și publicarea operelor – care parcurge următoarele etape

 1. corectare gramaticală și (la cerere, după caz) procesare stilistică a textului
 2. traducere în, sau, din limba dorită de autor a materialului procesat (gramatical/ stilistic).
 3. editare în formatul dorit de carte conform standardelor profesionale și legale în domeniu, fie în versiune printată (format de hârtie), fie în versiune electronică pe CD (cu carcasă copertată, ca de carte, format A5 și cu fața CD-ului inscripționată personalizat). La cerere se poate genera și format online (de tipul site/ portal web cu conținutul cărții – la care se pot adăuga alte materiale ale autorului precum și diverse elemente de marketing și branding aferente operei și autorului)
 4. realizarea procedurilor de validare și acreditare (culturală, profesională, academică – după caz) a operei rezultate, prin mecanismele permise de legislația, normativele și cutumele din societatea contemporană (dacă nu s-a realizat deja în faze anterioare)
 5. realizarea proceselor de branding și marketing al operei, prin proceduri de tipul: obținere de prefețe, recenzii, referințe, recomandări – referitoare la operă și autor – de la personalități de prestigiu din domeniu (dacă nu s-au realizat deja în faze anterioare)
 6. realizarea designului coperților și altor materiale grafice aferente (afișe, postere, bannere, fluturași etc.), introducerea elementelor de validare/ acreditare, a elementelor de imagine și brand și alte asemenea.
 7. publicarea informațiilor despre materialele rezultate (articole/ cărți) pe site-ul Multicultural Business Instiute precum și pe site-ul Platformei „Valori Românești
 8. tipărirea în format de hârtie și/sau electronic a cărții/ cărților astfel rezultate și acreditate, la editura cea mai potrivită (conform standardelor de acreditare și brandului editurii în raport cu preferințele autorului) alese din rețeaua de edituri partenere ale Multicultural Business Institute.

c) Înregistrarea în patrimoniul național și promovarea operei către mediile destinate

 • distribuirea materialelor rezultate (articole, cărți) către mediile sociale, culturale, economice, educaționale, comunitare (etc.) cărora informațiile cuprinse în acestea le pot fi de cel mai mare folos.
 • înregistrarea cărților în patrimoniul cultural național (prin depunere la Biblioteca Națională, precum și în biblioteci școlare, universitare, județene/orășenești)
 • organizarea unei expoziții publice de promovare a mesajului invitatului, a cărții/ cărților rezultate, proiectului și susținătorilor acestuia (parteneri, sponsori etc.) – la cerere
 • organizarea unui eveniment de tipul lansare de carte cu dezbatere publică mediatizată, cu invitați de prestigiu – la cerere
 • în condiții de excepție, și resurse financiare sau logistice disponibile, la opțiunea autorului se poate organiza caravană națională de promovare a cărții, a autorului și a mesajelor acestora, destinate societății noastre, precum și după caz, participarea la expoziții sau evenimente publice organizate de terțe entități, care au legătură cu subiectele abordate în carte/cărți și care pot fi canale de promovare și diseminare către publicul țintă și grupurile sociale destinatare a valorii învățăturilor cuprinse în acele volume.

4. Promovarea realizatorilor și a rezultatelor programelor – prin câteva etape ierarhizate pe următoarele nivele

Nivelul I. Publicarea rezultatelor sub formă de carte (tipărită sau pe CD)

Nivelul II: Organizarea de evenimente mediatizate de tipul:

 • lansare de carte cu participanți din mediile high-life (ale domeniilor: business, diplomatic, academic, cultural) și a mass-mediei; în special fiind invitate 4-5 entități (persoane, organizații, instituții) dorite și necesare carierei sau obiectivelor viitoare ale autorului.
 • dezbatere publică pe tema programului și teme conexe de interes major cu participanți de top din rețelele naționale și internaționale ale Institutului (de asemenea fiind invitate în sală/auditoriu în special acele entități – persoane, organizații, instituții – dorite și necesare carierei sau obiectivelor viitoare ale autorului.
 • conferințe, simpozioane;
 • galerii, vernisaje;
 • expoziții, saloane;
 • caravane de promovare.

Nivelul III. Gale publice festive (organizate la finele fiecărui sezon al platformei, de 2-3 ori pe an) de celebrare a valorilor și onorare a susținătorilor (finanțatori, sponsori, părinți, profesori, universități, suporteri de orice tip, persoane fizice și juridice etc.) cu participarea reprezentanților de top ai mediului diplomatic, business, administrativ, educațional și comunitar, deopotrivă român și străin.

 

V. SERII DE ACREDITARE A PROGRAMELOR ȘI OPERELOR REZULTATE

 1. ECONOMIE SI MEDIUL DE AFACERI
 2. JURIDIC
 3. GUVERNĂMÂNT-ADMINISTRAŢIE
 4. ISTORIE-CIVILIZAŢII-TRADIŢII
 5. POLITICĂ-RELAŢII INTERNAŢIONALE
 6. CULTURAL-ARTISTIC
 7. DEZVOLTARE COMUNITARĂ (Sociologie)
 8. DEZVOLTARE UMANĂ (Psihologie, Antopologie, Etică)
 9. SPIRITUALITATE
 10. MULTICULTURALISM
 11. ŞTIINŢELE NATURII (Biologie, Geografie, Chimie, Fizică, Ecologie)
 12. DEZVOLTARE DURABILĂ
 13. AGRICULTURĂ ŞI SUSTENABILITATE
 14. WELLNESS ŞI ŞTIINŢELE NUTRIŢIEI
 15. MEDICALĂ
 16. ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ
 17. TURISM, CĂLĂTORII, EXPLORĂRI
 18. STUDII DE APĂRARE

 

VI. CAMPIONII NOȘTRI: TINERI REALIZATORI DE EXCEPȚIE

Între numeroșii tineri susținuți de Platforma „Valori Românești” se numără și câteva zeci de persoane de excepție, un fel de campioni olimpici (la figurat, dar și la propriu) de care ne mândrim cu adevărat, și iată de ce:

A. Valoarea socio-profesională a tinerilor

Realizatorii campioni se remarcă prioritar prin următoarele aspecte:

a)Statutul profesional, academic și social:

 • sunt specialiști cu statut academic (cercetare-dezvoltare-inovare) la Multicultural Business Institute https://mcb-institute.org/academics/
 • fiecare are între 3 și 7 calificări profesionale obținute sub vârsta de 28 de ani, din medii universitare de top precum și din medii socio-profesionale de expertiză.
 • toți sunt doctoranzi sau masteranzi, ori au deja nominalizări acreditate la doctorate pentru universități din țară sau străinătate
 • fiecare are între 3 și 10 ani experiență practică în multiple medii de expertiză profesională: economic și de afaceri, social, cultural, politic, administrativ, comunitar, educațional, științific.
 •  jumătate dintre ei deține acreditări CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior, cel mai înalt organism de acreditare științifică la acest nivel)

b)Portofoliu:

 • fiecare este autor sau co-autor a unui număr de 3 – 8 cărți de specialitate (acreditate academic sau profesional) publicate sau în curs de publicare
 • fiecare a realizat/ coordonat în ultimii 4 ani: între 5 și 20 de programe academice, educaționale, comunitare, culturale, profesionale.
 • majoritatea au fost premiați la concursuri naționale sau au obținut burse de merit ori premii de excelență pentru activitatea din timpul studiilor universitare.
 • fiecare este fondator sau cofondator de mai multe organizații și/sau programe destinate producerii unei schimbări pozitive în societate.

c) Scopul vieții lor:

 • Toți tinerii prezentați sunt pasionați de a găsi soluții viabile și adaptate nevoilor de renaștere națională, de progres și prosperitate pentru oamenii din România și în general pentru binele planetei noastre. Motiv pentru care au investit până acum atât de mult în pregătirea lor academică, socială, profesională și în experiența multilaterală. Aceasta nu a fost un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge să dețină expertiza, înțelepciunea, credibilitatea și poziția social-profesională utile producerii acestor transformări pozitive în lume.

B. Valoarea lucrărilor

a) Acreditări științifice și profesionale

 • lucrările lor, promovate de Platforma „Valori Românești”, reprezintă produsul final al unor programe de cercetare-dezvoltare-inovare, derulate în cadrul unor medii academice de top (Universitatea din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Ca’ Foscari, Comparate,Veneția, Italia, Universitatea „Dimitrie Cantemir” București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași) https://mcb-institute.org/academia/
 • fiecare dintre lucări aportează expertiza din mediile aplicative socio-economice, culturale, tehnice și profesionale, aferente subiectului abordat, preluate din firme, cabinete, laboratoare, instituții publice sau de la experți individuali.
 • toate programele au fost acreditate academic și s-au realizat sub coordonarea unor profesori universitari din faculățile de profil. http://www.valori.mcb-institute.org/parteneri-academici/
 • toate lucrările finale au fost dublu acreditate științific de Multicultural Business Institute.
 • cărțile beneficiază de generoase prefețe scrise de 50+ de profesori universitari, fiecare dintre ei având statute profesionale, academice și sociale multiple precum și expertiză complexă.
 • 89 dintre lucrări au îndeplinit condițiile științifice ale acreditării CNCS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din România)

b) Beneficiarii: Cui îi sunt folositoare operele?

Prin felul inedit în care au fost realizate, datorită măiestriei autorilor, lucrările, deși a trebuit să fie întocmite după rigorile înalte ale unui statut științific și/ sau academic CNCSIS, se fac totuși ușor accesibile unei diversități largi de utilizatori, după cum urmează:

 • studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau altor cercetători științifici
 • elevilor de liceu, din școlile profesionale, tehnice, militare (etc.)
 • profesorilor din învățământul liceal și universitar
 • facultăților din domeniile de incidență a subiectelor lucrărilor
 • specialiștilor practicieni din domeniile subiectelor abordate de lucrări
 • bibliotecilor școlare și universitare
 • publicului larg, pentru că fiecare dintre lucrări abordează subiecte de interes și impact concret, contemporan, utilitar.